Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Tapetmesteren v. Farvehuset Roskilde.

Vi leverer til adresser i Danmark.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Tapetmesteren v. Farvehuset Roskilde. De fleste tapeter i vores sortiment har bredden 53 cm og længden 10,05 m. Alle priser er angivet pr. rulle/enhed, inklusive moms.

Vi tager forbehold for afvigelser i farvegengivelser - der skal påregnes en vis unøjagtighed i farven fra din skærm, til den reelle farve på tapetet. Du er altid velkommen i butikken til at kigge nærmere på tapeterne i butikken: Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde

Hvis du skal sætte tapet op i rum med særlig belastning, bør du først tale med tapet-eksperterne hos Farvehuset Roskilde - tlf. 4636 1666.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af tapeter fra Farvehuset Roskilde anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.

Leveringstid
Vi afsender altid varerne så hurtigt som muligt, efter ordreafgivelse. Der går normalt 4-14 dage fra bestilling og til du har modtaget dine varer.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt i Farvehuset Roskilde overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Farvehuset Roskilde, skal påberåbes i rimelig tid efter at du har opdaget fejlen. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt og inden 14 dage rette henvendelse til Farvehuset Roskilde. Opdager du efter udpakning, at varen er behæftet med fejl, skal du returnere varen til Farvehuset Roskilde (sendes som almindelig pakke med Post Danmark – gem kvitteringen som et bevis på, at du har sendt pakken) sammen med dit bankkontonummer. Vi vil så indsætte portobeløbet for returforsendelsen samt sende dig en ny/korrekt vare hurtigst muligt. Husk at indpakke dine varer rigtig godt. Posten er tit hård ved pakkerne.

Beskadiget vare
Hvis du ved levering kan se, eller har mistanke om, at varen er beskadiget skal du nægte at modtage varen, og med det samme rette henvendelse til Farvehuset Roskilde. Så sender vi hurtigst muligt en ny vare. Hvis du opdager at varen er beskadiget efter du har pakket den ud, skal du returnere varen til Farvehuset Roskilde sammen med dit bankkontonummer. (sendes som almindelig pakke – gem kvitteringen som et bevis på, at du har sendt pakken). Derefter refunderer vi portobeløbet for returforsendelsen og sender dig en ny vare hurtigst muligt.

Prøver
Vi sender desværre ikke tapetprøver ud, men du har altid 14 dages fuld returret på tapeter købt hos Tapetmesteren.dk Du skal blot huske at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget.Du kan se prøver på samtlige tapeter i Farvehuset Roskilde.

Betalingskort
Du kan betale med dankort og en række internationale betalingskort hos Tapetmesteren.dk

Tapetmesteren.dk v/Farvehuset Roskilde overholder alle gældende regler for køb via internettet og handler via et meget sikkert og pbs-godkendt betalingsmodul. Den kvittering som du automatisk får tilsendt ved køb med kreditkort, er din garanti for, at du har købt og betalt varen. Ligeledes kan du se beløbet der trækkes på din dankortudskrift fra banken. NB: Forbrugerstyrelsen anbefaler kreditkortbetaling frem for bankoverførsel da det giver større sikkerhed for kunden.

Fortrydelsesret
Når du køber tapeter hos Tapetmesteren.dk har du 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtog varen. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv betale for at returnere varen. Husk at indpakke dine varer rigtig godt. Posten er tit hård ved pakkerne.

Returadressen er:

Tapetmesteren.dk
Farvehuset Roskilde
Helligkorsvej 11
4000 Roskilde

Returbeløb refunderes til det kort du har benyttet ved købet.


Webshoppen drives og ejes af:
Farvehuset Roskilde, Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde
Tlf: 4636 1666
CVR: 10046416
 __________________________________________________________________________________
The following Terms and Conditions applies to all deliveries from Tapetmesteren/ Wallpaperguide v. Farvehuset Roskilde.

We deliver to addresses in Denmark and in the EU.

Documentation and guidance

If there are product descriptions and manuals for the product, these will follow the delivery. Most wallpapers in our range has width 53 cm and length 10.05 m All prices are quoted per. roll / unit, including VAT.

We accept no liability for deviations in color reproductions - there must be anticipated to some inaccuracy in the color from your screen to the real color of the wallpaper. You are always welcome to look at the wallpapers in the store: Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde

If you have to put up wallpaper in rooms with unusual conditions, you should first talk with wallpaper experts at Farvehuset Roskilde - tel +45 4636 1666.

Delivery and transport
Delivery of wallpapers from Tapetmesteren / Wallpaperguide is considered done, when the consumer has received the goods supplied.

Delivery
We always dispatch goods as soon as possible after ordering. It usually takes 4-14 days from ordering, until you have received your goods.

The risk of the goods
The risk of goods bought from Tapetmesteren / Wallpaperguide Roskilde transferred to you as a consumer at the time of delivery.

Complaints

Any errors or shortcomings in deliveries from Tapetmesteren / Wallpaperguide, must be notified within a reasonable time after you've discovered the error. If you find a mistake, you must quickly and within 14 days to contact Tapetmesteren / Wallpaperguide. If you notice faulty goods, please return the item to Tapetmesteren / Wallpaperguide (save your receipt as proof that you sent the package) along with your bank account number. We will then refund the amount of postage for return shipping and send you a new, correct item as soon as possible. Remember to wrap your items very well. Shipping can be hard on the packages.

Damaged goods

If you see or suspect that the goods are damaged at delivery, please refuse the product and immediately contact the Tapetmesteren / Wallpaperguide. Then we'll ship a replacement as soon as the returned goods are received. If you notice that the item is damaged after you have unpacked it, you must return the product to Tapetmesteren / Wallpaperguide, along with your bank account number. (Please use solid packaging - save your receipt as proof that you sent the package). Then we'll refund the postage amount for return shipping and send you a new product as soon as possible.

Samples

We're unable to send wallpapersamples, but you always have 14 days to return wallpaper purchased from Tapetmesteren.dk / Wallpaperguide. Just beware that you have to return the item in same condition as received.

Payment
You can pay by Visa/Dankort and Paypal at Tapetmesteren / Wallpaperguide.


Tapetmesteren.dk / Wallpaperguide  v / Farvehuset Roskilde is compliant with all applicable rules for Internet purchases and transactions via a highly secure and pbs-approved payment module. The receopt that you automatically will receive by purchasing by credit card or Paypal, is your guarantee that you've bought and paid for the goods. Similarly, you can see the amount that is deducted from your credit card statement from the bank. NB: the Danish Consumer Agency recommends credit card payment as opposed to bank transfer, as it provides greater security for the customer.

Returns
When buying wallpapers at Tapetmesteren.dk / Wallpaperguide, you have 14 days to regret your order, valid from the day you received the goods. You are obliged to return the item in same condition as it is received and you must pay for returning the goods. Remember to wrap your items very well. Shipping is often hard on the packages.

Return address is:

Tapetmesteren.dk / Wallpaperguide
Farvehuset Roskilde
Helligkorsvej 11
4000 Roskilde
DENMARK

Remember to provide your accountdetails when returning goods as we refund your money to your bank account.

The webshop is operated and owned by:
Farvehuset Roskilde, Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde, Denmark
Tel: +45 4636 1666
CVR: 10046416
Fortsæt shopping
Din ordre

Du har ikke noget i kurven